Privacy Policy

 

 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Spillz B.V.

TenRent is een onderdeel van Spillz B.V. en is gevestigd aan de Reimersdennenweg 13 te (7559 PL) Hengelo, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68909950. 

Inhoudsopgave:

1. TOEPASSELIJKHEID

2. AANBIEDINGEN

3. RISICOCLAUSULE

4. LEVERING EN LEVERTIJD

5. OVERMACHT

6. PRIJZEN

7. RECLAME

8. BETALING

9. GARANTIES

10. RETOURZENDINGEN

11. EIGENDOM

12. ONTBINDING

13. SLOTBEPALINGEN 

 

1. TOEPASSELIJKHEID.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op – en maken deel uit van – alle aanbiedingen, overeenkomsten en de hieruit voortvloeiende verbintenissen met Spillz B.V.

Mocht bij uitzondering van enkele punten van deze voorwaarden worden afgeweken, dan blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.

1.2. Op alle door Spillz B.V. gedane aanbiedingen en/of door Spillz B.V. geaccepteerde bestellingen zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden Spillz B.V. slechts zover deze afwijkingen door Spillz B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

1.3. Indien in deze voorwaarden wordt gesproken over “goederen” worden hieronder ook “diensten” verstaan.

1.4. Door het plaatsen van een bestelling wordt de opdrachtgever geacht geheel in te stemmen met deze voorwaarden.

1.5. Alle daarvan afwijkende bepalingen, ook al komen deze in door de opdrachtgever gebezigde algemene voorwaarden of condities voor, dan wel wordt door de opdrachtgever in enig geschrift daarnaar verwezen, zijn voor Spillz B.V. niet bindend.

 

2. AANBIEDINGEN.

2.1. Alle aanbiedingen van Spillz B.V., in prijslijsten en anderszins, zijn vrijblijvend en pas dan bindend nadat door Spillz B.V. een schriftelijke bevestiging is afgegeven.

Afbeeldingen op website en in brochures en verdere door Spillz B.V. verstrekte gegevens zijn nooit bindend.

2.2. Indien Spillz B.V. dit nodig acht kan door haar een schriftelijke opdrachtbevestiging worden verlangd. Spillz B.V. is niet gehouden tot het uitvoeren van de opdracht indien deze bevestiging niet ondertekend is ontvangen door Spillz B.V.

2.3. Aanvaarding onzerzijds van een bestelling geschiedt schriftelijk of telefonisch. Het door Spillz B.V. verzenden van een factuur staat gelijk met een schriftelijke aanvaarding.

 

3. RISICOCLAUSULE.

3.1. Nadat de betreffende producten onze expeditie hebben verlaten of wanneer wij opdrachtgever schriftelijk hebben medegedeeld dat de producten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd. Plaats van aflevering is onze expeditie, ook al is franco verzending en/of vervoer door ons overeengekomen.

3.2. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering, zoals hierboven omschreven. Indien opdrachtgever ons niet in staat stelt de producten tijdig of behoorlijk af te nemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Wij zijn gerechtigd in een dergelijk geval de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en kosten als bepaald in artikel 8 verschuldigd.

3.3. Tenzij schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen, geschiedt verzending en/of vervoer van de producten, indien die door ons worden verzorgd, voor rekening en risico van opdrachtgever en worden de producten niet door ons tegen transportrisico verzekerd.

 

4. LEVERING EN LEVERTIJD.

4.1. Levering van de goederen zal geschieden conform onze offerte. Leveringstijden, technische specificaties, maten, etc. zijn slechts een indicatie en verbinden Spillz B.V. niet. Indien onze levering niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, zullen wij aan opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de opdracht van opdrachtgever, de verwachte leveringsdatum mededelen.

4.2. Afwijkingen van de door Spillz B.V. opgegeven levertijden ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en geven opdrachtgever niet het recht op enige schadevergoeding en/of het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Ook vrijwaart opdrachtgever Spillz B.V. voor alle aanspreken welke derden jegens Spillz B.V. geldend maken.

4.3. Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van Spillz B.V. nauwkeurig aan te geven wanneer en waarbinnen Nederland – de door Spillz B.V. te leveren goederen dienen te worden afgeleverd. Opdrachtgever is verplicht alle, door Spillz B.V. met het oog op verzending van de goederen gewenste, informatie te verstrekken. Indien opdrachtgever Spillz B.V. geen plaats van aflevering heeft genoemd, geldt het magazijn van Spillz B.V. als plaats van aflevering.

4.4 Spillz B.V. is gerechtigd de levering op te schorten zolang opdrachtgever ten opzichte van Spillz B.V. niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

4.5. De door Spillz B.V. te leveren goederen reizen voor risico van opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Spillz B.V. bepaald. Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor zijn rekening komen.

4.6. Behoudens indien levering franco is overeengekomen, vindt het transport van wat door Spillz B.V. wordt geleverd voor rekening en risico van de opdrachtgever plaats.

4.7. Indien blijkt dat de goederen niet op de overeengekomen datum en plaats kunnen worden afgeleverd is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.

 

5. OVERMACHT.

5.1. In geval van blijvende of tijdelijke overmacht, waaronder onder meer is te verstaan een omstandigheid waarop Spillz B.V. geen invloed heeft en die de levering c.q. de presentatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door onze leveranciers, zijn wij gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren c.q. de levertijd en/of de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presenteren geldt.

 

6. PRIJZEN.

6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn wij gerechtigd de prijs in rekening te brengen, welke geldt op de dag van de levering van de goederen.

6.2. Onze prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, af fabriek, dus exclusief bijvoorbeeld vervoer en/of verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen dan wel andere heffingen. Wij zijn gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen, welke voortvloeien uit wijzigingen van prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en overheidslasten. Opdrachtgever is gerechtigd om, indien een prijsverhoging door ons wordt toegepast, de gesloten koopovereenkomst, voor zover door ons nog niet uitgevoerd, te annuleren, mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk binnen tien dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de prijsverhoging ons daaromtrent bericht.

 

 

6.3. Ten aanzien van reparatie-opdrachten kunnen wij nimmer vooraf een bindende prijsopgaaf verstrekken; eventueel genoemde prijzen kunnen te allen tijde slechts als richtprijzen worden beschouwd. Wij zijn gerechtigd de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden op nacalculatiebasis in rekening te brengen bij opdrachtgever.

6.4. Separaat in rekening gebrachte verpakkingskosten zullen volledig door ons worden gecrediteerd, na franco retourontvangst van de emballage in goede staat.

 

7. RECLAME.

7.1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen) inspecteren. Opdrachtgever dient reclames en/of klachten over de geleverde goederen en verrichte diensten binnen tien werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. de diensten zijn beëindigd, schriftelijk aan Spillz B.V. te berichten. Bij overschrijding van deze termijn komt elke vorm van reclame te vervallen. Beroep op deze bepaling ontheft opdrachtgever niet van zijn verplichting het totale factuurbedrag te voldoen. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van Spillz B.V. kan, uitsluitend voor de goederen waarover gereclameerd is, de betaling voor deze goederen uitgesteld worden.

7.2. Opdrachtgever is bij geconstateerde gebreken verplicht het gebruik van desbetreffende producten onmiddellijk te staken en ons in staat te stellen de betrokken producten te inspecteren. Behoudens schriftelijke akkoordverklaring onzerzijds worden reeds geleverde producten niet door ons teruggenomen.

7.3. In geval van een door Spillz B.V. gegrond bevonden klacht over geleverde goederen heeft Spillz B.V. het recht de desbetreffende goederen te herstellen, dan wel deze door soortgelijke goederen te vervangen. Wij zijn in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade van opdrachtgever.

7.4. In geval van een door Spillz B.V. gegrond bevonden klacht over verrichte diensten hebben wij het recht deze diensten alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te herstellen ter vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

7.5. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de geldende garantietermijn schriftelijk aan ons te worden gemeld. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijn, verliest opdrachtgever elke aanspraak ter zake van die gebreken.

 

8. BETALING.

8.1. Alle betalingen aan Spillz B.V. dienen te geschieden netto binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen en zij dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door Spillz B.V. daartoe op onze offerte en/of factuur vermelde rekening.

8.2. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het aan Spillz B.V. verschuldigde bedrag is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de datum van facturering een bedrag, op basis van de alsdan geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2.5 %, verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend wordt.

8.3. Spillz B.V. is gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door Spillz B.V. enige verdere leverantie wordt gedaan. 

8.4. Het niet voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling c.q. accreditief- of zekerheidsstelling geeft Spillz B.V. het recht de levering op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet – uitvoering van de overeenkomst door Spillz B.V.

8.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan Spillz B.V. verschuldigde, waaronder incasso -, deurwaarders -, juridisch advies-en advocatenkosten zijn inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het aan Spillz B.V. verschuldigde met een minimum van € 150,-.

8.6. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar bij niet – betaling op de overeengekomen termijn of vervaldag, of wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, er onder curatelenstelling is aangevraagd, dan wel enig beslag op goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt – in geval van rechtspersoon –, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

9. GARANTIES.

9.1. Gedurende de aan ons door de fabrikant gestelde garantietermijn, verlenen wij garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of -zulks te onzer uitsluitende beoordeling – het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Alle kosten, die uitgaan boven de hierboven omschreven verplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever, zoals onder meer transportkosten, reiskosten etc.

9.2. Onze garantie geldt niet, indien de aan de producten aangebrachte verzegeling is verbroken, opdrachtgever zelf of door derden wijzigingen en/of reparaties aan geleverde producten verricht of heeft laten verrichten of opdrachtgever niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en ander specifiek geldende garantievoorwaarden stipt en volledig heeft nagekomen dan wel de gebreken het gevolg zijn van zijn onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.

9.3. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de nakoming van bovengenoemde garantieverplichting. Behoudens opzet of grove schuld en behoudens onze garantieverplichtingen zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en intresten, welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zijn.

9.4. Indien en voor zover wij ondanks het gestelde in dit artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk worden gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis, in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de desbetreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.

 

 10. RETOURZENDINGEN.

10.1. Voorraadgoederen. Retourzendingen worden uitsluitend, binnen 30 dagen na levering en na schriftelijke voorafgaande toestemming van Spillz B.V. aangenomen. Alle hiermee in verband staande kosten, als bijvoorbeeld transport, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het product moet compleet zijn, mag niet gebruikt zijn, onbeschadigd en in de originele verpakking. Indien aan alle voorwaarden is voldaan zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan opdrachtgever gecrediteerd worden. Is niet aan alle voorwaarden voldaan behoudt Spillz B.V. zich het recht voor de retourzending te weigeren Speciaal voor opdrachtgever bestelde goederen vallen hierbuiten, zie punt 10.2

10.2. Speciaal voor de opdrachtgever bestelde goederen. Goederen welke speciaal voor opdrachtgever besteld zijn kunnen binnen 30 dagen na levering retour gezonden worden na schriftelijke voorafgaande toestemming van Spillz B.V. en opgave van reden. Alle hiermee in verband staande kosten als bijvoorbeeld transport zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het product moet compleet zijn, mag niet gebruikt zijn, onbeschadigd, en in de originele verpakking. Indien aan alle voorwaarden is voldaan zal 20% van het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan opdrachtgever gecrediteerd worden. Is niet aan alle voorwaarden voldaan behoudt Spillz B.V. zich het recht voor de retourzending te weigeren.

 

 11. EIGENDOM.

11.1 Wij behouden ons de eigendom voor van de door ons afgeleverde producten, tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle door ons krachtens overeenkomst aan opdrachtgever geleverde of nog te leveren producten dan wel door ons krachtens die overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen voldoening van de eventuele vordering die wij op opdrachtgever hebben wegens tekortschieten in de nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.

 11.2. Zolang opdrachtgever nog geen eigenaar van de goederen is, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de goederen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden.

11.3. Opdrachtgever zal ons terstond in staat stellen de geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen dan wel op ons verzoek verplicht zijn de producten terstond op eerste schriftelijk verzoek daartoe franco aan ons te retourneren.

11.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Spillz B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11.5. De opdrachtgever draagt vanaf het moment dat de goederen feitelijk aan hem zijn geleverd het risico van alle directe en/of indirecte schade, die aan of door goederen van Spillz B.V. mochten ontstaan, ondanks het eigendomsvoorbehoud van Spillz B.V. in 11.1.

11.6. Indien opdrachtgever in verzuim is met zijn verplichtingen jegens Spillz B.V., zijn wij gerechtigd die overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan opdrachtgever geleverde goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen.

 

12. ONTBINDING.

12.1. Onverminderd het in vorige artikelen betreffende opschorting en ontbinding bepaalde, zijn wij gerechtigd, indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, in geval van zijn faillissement, surseance van betaling, curatele, stilleggingen, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen, mede tot zekerheid, zonder ingebrekestelling op te schorten hetzij deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij, het recht op vergoeding van eventueel door Spillz B.V. geleden schade c.q. gederfde winst voor Spillz B.V. onverlet blijft. In geval ontbinding, wordt de aan Spillz B.V. verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van wat daarvan reeds betaald is en van de door Spillz B.V. nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.
De opdrachtgever is niet gerechtigd met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

 

13. SLOTBEPALINGEN.

13.1. Ten aanzien van geschillen ontstaan ter zake van, of in verband met de door Spillz B.V. gesloten overeenkomsten en offertes zal Nederlands recht van toepassing zijn, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsverhouding betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2. De rechter in onze vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.